Contact
Czech: +420 773 063 722
info@edifice.cz
Office
Moskevská 1523/63,
101 00 Praha 10
Czech Republic
Back

Processing of Personal Data

Zásady zpracování osobních údajů

 

1. Účelem těchto zásad je poskytnutí informace o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů společností EDIFICE construction & consulting, s.r.o., IČ: 27184838, se sídlem Praha 10, Moskevská 1523/63, PSČ 101 00, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 249793 (dále jen “správce“), a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

 

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů

a. Identifikační údaje
Správce zpracovává za účelem uzavření a plnění smlouvy Vaše identifikační údaje, a to zejména Vaše jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, adresu bydliště. Identifikační údaje jsou součástí smluv, které se správcem uzavíráte. Správce zpracovává identifikační údaje v rozsahu, který mu nařizují právní předpisy. Správce pro účely splnění své zákonné povinnosti vyplývající mu ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zaznamená identifikační údaje fyzických osob a ověří je z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti.
Správce uchovává Vaše identifikační údaje po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s Vámi.

b. Kontaktní údaje
V případě, že správci poskytnete své kontaktní údaje, a to zejména Vaše jméno, příjmení, korespondenční adresu, e-mail, telefonní číslo, zpracovává tyto za účelem výkonu obchodní činnosti správce, spočívající zejména v přímém marketingu sestávajícím ze zpětného kontaktu a vytvoření a zasílání zpětné nabídky správcem, k čemuž udělujete souhlasem s těmito zásadami svůj dobrovolný souhlas.

c. Cookies
Cookies jsou krátké textové soubory, které naše webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. V případě, že máte ve webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracovává správce záznamy o Vašem chování na internetových stránkách správce za účelem vylepšení provozu internetových stránek správce, a dále za účelem přímého marketingu. Ukládání cookies lze zakázat v nastavení webového prohlížeče. Zákazem cookies se mohou stát některé funkce webových stránek nedostupnými.

d. Personální údaje
Odesláním svého životopisu udělujete dobrovolně správci souhlas se zpracováním svých osobních údajů uvedených v životopise, motivačním dopise či jiném sdělení, zaslanými správci za účelem účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici u správce.

 

3. Právní důvody zpracování osobních údajů

a. Správce je oprávněn zpracovávat Vaše identifikační údaje a kontaktní údaje za účelem uzavření a plnění smlouvy i bez Vašeho souhlasu. Správce je dále oprávněn zpracovávat Vaše identifikační údaje i bez Vašeho souhlasu za účelem splnění své právní povinnosti vyplývající mu z právních předpisů (např. zákon č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, zákon č. 253/2008 Sb., zákon některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, atd.).

b. Správce je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše kontaktní údaje pro marketingové a obchodní účely. Udělení souhlasu není třeba v případě, kdy správce zpracovává kontaktní údaje svých zákazníků z důvodu svého oprávněného zájmu za účelem přímého marketingu. Udělení souhlasu ke zpracování Vašich kontaktních údajů pro marketingové a obchodní účely je dobrovolné. Tento souhlas zůstává v platnosti do doby, dokud jej neodvoláte.
Tento souhlas jste oprávněni odvolat prostřednictvím odkazu uvedeného v zaslaném obchodním sdělení či případně na kontaktech uvedených níže v článku 6. písm. i) bodech (1) a (2) těchto zásad. c.

c. Správce je oprávněn na základě Vašeho souhlasu zpracovávat Vaše personální údaje za účelem Vaší účasti ve výběrovém řízení na pracovní pozici a dále evidence Vaší osoby jakožto uchazeče o zaměstnání u správce v personální databázi správce.
Udělení souhlasu ke zpracování Vašich personálních údajů pro účely účasti ve výběrovém řízení na danou pracovní pozici je dobrovolné. Tento souhlas udělujete na dobu tří let od ukončení výběrového řízení.

Tento souhlas jste oprávněni odvolat na kontaktech uvedených níže v článku 6. písm. i) bodech (1) a (2) těchto zásad. 

 

4. Zabezpečení osobních údajů

Správce zabezpečuje Vaše osobní údaje organizačními a technickými opatřeními proti přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

 

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Udělením souhlasu s těmito zásadami souhlasíte s předáním Vašich osobních údajů dodavatelům správce, dle níže uvedeného:

a. za účelem splnění smluvních povinností správce souhlasí kupující nemovitostí prodávaných správcem s předáním jejich kontaktních údajů dodavatelům realizujícím projekty správce,

b. za účelem splnění zákonné povinnosti kupujících bytů prodávaných správcem souhlasí tito s předáním jejich kontaktních údajů osobě odpovědné za správu bytového domu,

c. za účelem efektivního vedení a vyhodnocování výběrových řízení na správcem nabízené pracovní pozice správce předává správce personální údaje uchazečů o zaměstnání poskytovatelům personálních databázových systémů správce, a to včetně cloudových uložišť,

d. pro marketingové a obchodní účely správce předává kontaktní údaje osob, které s tímto zpracování správci udělily souhlas poskytovatelům IT služeb, včetně cloudových uložišť, příp. marketingovým agenturám. V případě využívání cloudových uložišť, jsou tato umístěna vždy v rámci EU. Jednotliví zpracovatelé jsou oprávněni nakládat s osobními údaji výhradně pro účely, ke kterým byli správcem pověřeni.

 

6. Práva subjektů údajů

a. Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům zpracovávaným správcem/zpracovatelem, které zahrnuje právo získat potvrzení, zda správce/zpracovatel zpracovává osobní údaje a právo na poskytnutí informace o zpracování osobních údajů (účel, kategorie, příjemci, doba zpracování, atd.)

b. Máte právo na opravu Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem/zpracovatelem v případě, že jsou nepřesné.

c. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut) zpracovávaných
správcem/zpracovatelem, a to za předpokladu, že již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány a s výjimkou osobních údajů zpracovávaných za účelem splnění zákonných povinností správce.

d. Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že:

máte za to, že jsou nepřesné,

máte za to, že je správce/zpracovatel zpracovává protiprávně,

správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

vznesete námitku proti jejich zpracování, a to do doby, než nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e. Máte právo na oznámení o opravě, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

f. Máte právo na poskytnutí Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem/zpracovatelem ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

g. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů správcem.

h. V případě, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zpracování osobních údajů z jiných právních důvodů a dále na zpracování osobních údajů po dobu, kdy byl Váš souhlas platně udělen.

i. Veškerá výše uvedená práva jste povinni uplatnit u správce:

písemně na adrese Moskevská 1523/63, Praha 10, PSČ 101 00,

prostřednictvím e-mailu na info@edifice.cz,

nebude-li správcem v konkrétním případě stanovena jiná forma uplatnění Vašeho práva.

j. Máte právo podat stížnost ve věci zpracování Vašich osobních údajů u dozorového úřadu správce, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. 

 

7. Tyto zásady jsou platné a účinné dnem 1.5.2018

BUILDING DESIGNER

We are looking for a Marketing and Visual Communicator to produce and oversee digital and print creative solutions to address our marketing needs and corporate identity. To be successful in this role, you should have in-depth knowledge of graphic design, styles, and layout techniques. You should also have experience executing marketing projects from conception to production, including websites, brochures, and corporate identity.

GRAPHIC DESIGNER ROLE

Overseeing all design projects, from conception to delivery

Designing original pieces, including illustrations and infographics

Working with the marketing team to ensure brand – consistency across the company

Manage all design material in house and use of material

Preparation of advertising campaigns promoting the sale of the company’s projects (mainly flats in residential projects and, marginally, the sale of entire projects).

Preparation of regular posts on the company’s social media accounts (at least once every two weeks) with the aim of regularly reminding the brand to followers of the company’s social media account.

Together with the project manager, preparation of regular posts on the social media account of the currently promoted project with the aim of spreading information about the project to followers of the company’s channels as well as to those interested in the project at any point along the way.

Preparation of measurable and quantifiable campaigns including setting up and following up the budget of such campaigns in promoting the projects and overall management of the campaigns from the preparation of graphic, visual and content to its production.

Setting up, licensing, and overseeing the setting up of the appropriate structure of CRM systems for client servicing, both in terms of managing client relationships during campaigns and subsequent sales and in terms of content-appropriate filling of CRM systems for pumping data into digital communication interfaces, especially the information web.

Ultimately, you will ensure the design team promotes our brand through delivering high quality pieces on tight deadlines.

 


RESPONSIBILITIES

Oversee all design projects, from conception to delivery

Design original pieces, including illustrations and infographics

Refine images, fonts and layouts using graphic design software

Apply typography techniques

Generate ideas to portray concepts and advertise products/services

RESPONSIBILITIES (CONT’D.)

Increase user friendliness in digital products www.edifice.cz

Maintain brand consistency throughout all our marketing projects

Liaise with marketing and sales to ensure deadlines are met

Stay up to date with industry developments and tools

 


EDUCATION & EXPERIENCE 

Proven work experience as a Senior Designer, Graphic Designer, or similar role

Portfolio of completed design projects

Hands-on experience with image editing software, like Photoshop and Adobe Illustrator

Proficient in design software (e.g., InDesign)

Strong aesthetic skills with the ability to combine various colors, fonts, and layouts

Attention to visual details

Ability to meet deadlines and collaborate with a team

Proficiency in English, Czech 

BSc degree in Design, Visual Arts, or relevant field

Must be able to work independently, be reliable and organized 

Must be professional, energetic, and positive 

Must have superb customer service skills 

Must have excellent verbal and written communication skills 

 


JOB OFFER

Responsibility to manage all the digital projects from conceptual design to implementation, work in a pleasant, smaller, informal team. 

Salary 55,000 CZK per month

 


BENEFITS INCLUDE

Business phone and laptop

Multisport with employer’s contribution

Annual bonus

Start date 2023

HOW TO APPLY
Please submit a CV and cover letter to patrick.buck@edifice.cz

Facility Manager

Hledáme vhodného adepta na pozici FACILITY MANAGER skupiny společností EDIFICE – samostatného člověka s aktivním přístupem ke kompletnímu zastřešení řízení provozu administrativní budovy a v budoucnu po zapracování dalších různorodých developerských projektů od uvedení do provozu do doby prodeje.

Co budeš dělat

 • Řídit, koordinovat a kontrolovat činnost zasmluvněných společností
 • Podílet se na řešení reklamačních řízení dodavatelů stavby ve spolupráci s projektovým manažerem
 • Dohlížet nad revizemi, evidencí a archivací uzavřených smluv ve spolupráci s Controlling oddělením
 • Aktivně se podílet na chodu budovy, vyhledávání nových dodavatelů a případném vedení výběrových řízení
 • Řešit s nájemníky jejich požadavky a komunikovat s nimi vše, co je potřeba
 • Komunikovat s úřady a dodavateli

Co chceme od tebe

 • Zodpovědnost – nepustíš tužku v půl páté jen proto, že padla
 • Dobré komunikační schopnosti – to je občas fakt nutné
 • Proaktivitu – nepřekročíš spadlé koště
 • Jsi týmový hráč – protože uvádíme projekty v život od A do Z, je potřeba spolupráce napříč odděleními
 • Dobrá uživatelská znalost PC, zejména MS Office (zejména Word, Outlook a Excel) – to budeš opravdu potřebovat
 • Řidičský průkaz skupiny B – aby ses mohl rychle dostat z míst na místo
 • Smysl pro humor – jinak to u nás nejde
 • Základní znalost angličtiny – to se prostě hodí

Co ti dáme my

 • Úplně novou kancelářskou budovu, o kterou se můžeš starat jako o vlastní, a možnost podílet se na správě dalších developerských projektů z pera skupiny EDIFICE
 • Možnost podílet se na CRM systému pro řízení nájemních vztahů našich projektů – to abys měl přehled
 • Nejsme korporát – takže menší kolektiv, kde si všichni tykáme (i se šéfem)
 • Samostatnou pozici 
 • Pružnou pracovní dobu 
 • Služební telefon a notebook 
 • Multisport s příspěvkem zaměstnavatele
 • Občerstvení na pracovišti  – kávu umíme dobrou
 • Místo pracoviště: Praha 10 ve vlastních zrekonstruovaných kancelářích ( o ně se budeš starat)

 

Termín nástupu

Dle dohody – ale budeme za tebe rádi třeba už zítra V případě, že jste se nás nelekli, tak pošlete životopis a můžeme se potkat. Odpovíme každému.

HOW TO APPLY
Please submit a CV and cover letter to patrick.buck@edifice.cz

BUILDING DESIGNER

Do nově vzniklého projekčního oddělení EDIFICE Group – menšího developera s portfoliem residenčních, průmyslových a komerčních projektů, působícího především na pražském a středočeském trhu – hledáme projektanta pozemních staveb.

V rámci investiční výstavby pokrýváme vlastními silami oblast akvizic, finančního řízení, projektového a cenového řízení, řízení výstavby a prodeje. Aktuálně realizujeme ambici rozšířit své kompetence o dodávku kompletních projekčních prací, a to metodou informačního modelování budov (BIM).

Co bude dělat

 • Spolupracovat s hlavním inženýrem projektu, ale i celým týmem
 • Tvořit architektonicko-stavební digitální model stavby
 • Zpracovávat architektonicko-stavební části projektové dokumentace všech stupňů

 

Co chceme od tebe

 • Ambici aplikovat postupy a metody pro dosažení vyšší kvality projektu a tím zvýšit status projektantů v rámci výstavbového procesu – chceš se pořád zdokonalovat a někam posouvat sebe i celý projekt a tým
 • VŠ nebo SŠ vzdělání stavebního směru
 • Praxe v projektování min. 3 roky – je to nutné, protože už bude pracovat samostatně
 • Dobrou znalost nástrojů Autodesk: Revit, AutoCAD, to bude fakt potřebovat, takže ne jen odškrtnuté v CV
 • Orientace v problematice BIM výhodou – když budeš chtít, pomůžeme ti s tím a můžeš na školení
 • Jsi týmový hráč – protože uvádíme projekty v život od návrhu po realizaci, je potřeba spolupráce napříč odděleními
 • Smysl pro humor – jinak to u nás nejde
 • Základní znalost angličtiny – to se prostě hodí

A co ti dáme my

Možnost podílet se projektech od A do Z

Nejsme korporát – takže menší kolektiv, kde si všichni tykáme (i se šéfem)

Samostatnou pozici

Pružnou pracovní dobu

Služební telefon a notebook

Multisport s příspěvkem zaměstnavatele

Občerstvení na pracovišti  – kávu umíme dobrou

Místo pracoviště: Praha 10 ve vlastních zrekonstruovaných kancelářích

Termín nástupu: 2Q 2022

HOW TO APPLY
Please submit a CV and cover letter to patrick.buck@edifice.cz

Hlavní inženýr projektu

CHIEF PROJECT ENGINEER

Hledáme

Hledáme nového kolegu na pozici Hlavní inženýr projektu (HIP) do vznikajícího projekčního týmu společností EDIFICE. Vlastními silami pokrýváme finanční řízení, projektové a cenové řízení, řízení výstavby a prodej. Naší ambicí je doplnit také projektovou přípravu, a pokrýt tak celý proces od záměru po prodej.

Náplň práce

 • Zpracování stavební části projektové dokumentace všech stupňů
 • Řízení a koordinace ostatních profesí v rámci týmu

Požadujeme

 • Pozitivní přístup k práci v kolektivu
 • Schopnost efektivně organizovat čas a plnit vlastní pracovní úkoly
 • Vzdělání: vysokoškolské stavebního směru
 • Praxi v projektování minimálně 5 let
 • Nutná dobrá znalost anglického jazyka
 • Dobrá uživatelská znalost PC, zejména MS Office (zejména Word, Outlook a Excel)
 • Znalost AutCAD (Revit výhodou)
 • Orientace v problematice BIM výhodou
 • Řidičský průkaz skupiny B

Nabízíme

 • Možnost pracovat na projektech s přesahem do zahraniční (USA)
 • Práci v příjemném, menším, neformálním kolektivu
 • Motivační finanční ohodnocení
 • Služební telefon a notebook
 • Multisport s příspěvkem zaměstnavatele
 • Občerstvení na pracovišti
 • Místo pracoviště: Praha 10 ve vlastních zrekonstruovaných kancelářích

 

Termín nástupu

 • Dle dohody
 • V případě, že Vás tato pozice zaujala, zašlete nám Váš strukturovaný životopis.
HOW TO APPLY
Please submit a CV and cover letter to patrick.buck@edifice.cz

Cenový manažer

Price Manager

Hledáme

Hledáme vhodného adepta na pozici Cenový manažer skupiny společností EDIFICE Group – člověka s aktivním přístupem. Nezáleží na tom, jestli teprve studuješ, máš v kapse čerstvý diplom nebo jestli jsi cenař matador.

Co budeš dělat

 • Připravovat cenové odhady, výkazy výměr a rozpočty pro jednotlivé stupně projektu
 • Sestavovat konečný rozpočet stavby a taky ho kontrolovat
 • Připravovat, řídit a administrativně vést výběrová řízení
 • Kontrolovat prostavěnost
 • Cenově řídit změnové procesy v průběhu přípravy i výstavby

Co chceme od tebe

 • Zodpovědnost – nepustíš tužku v půl páté jen proto, že padla
 • Dobré komunikační schopnosti – to je občas fakt nutné
 • Proaktivitu – nepřekročíš spadlé koště
 • Jsi týmový hráč – protože uvádíme projekty v život od A do Z, je potřeba spolupráce napříč odděleními
 • Dobrá uživatelská znalost PC –  rozpočtářské programy a zejména MS Office (Word, Outlook a Excel) – to budeš opravdu potřebovat
 • Smysl pro humor – jinak to u nás nejde
 • Základní znalost angličtiny – to se prostě hodí
 • Obecný zájem o pokrok – posouváme projekty od tužky a papíru k high technologiím

A co ti dáme my

 • Prostor pro tebe – jestli jsi junior, tak ti pomůžeme se zorientovat, jestli jsi už zkušený hráč, tak ti ukážeme, jak to u nás chodí
 • Nejsme korporát – takže menší kolektiv, kde si všichni tykáme (i se šéfem)
 • Pružnou pracovní dobu – sám si rozhodni, jak ti vyhovuje pracovat, hotovo mít ale musíš včas
 • Vlastní nově zrekonstruované kanceláře na Praze 10– ale jestli jsi radši doma, tak pracuj i z domova
 • Služební telefon a notebook
 • Multisport s příspěvkem
 • Občerstvení na pracovišti  – kávu umíme dobrou
 • Občas jedeme někam na kole, občas si něco ugrilujeme nebo si jen tak sedneme u dortu a kávy

 

Termín nástupu

 • Dle dohody – ale budeme za tebe rádi třeba už zítra
 • V případě, že jste se nás nelekli, tak pošlete životopis a můžeme se potkat nebo tě rovnou přivítáme na palubě. Odpovíme každému.
HOW TO APPLY
Please submit a CV and cover letter to patrick.buck@edifice.cz

Real Estate Financial Analyst

GENERAL RESPONSIBILITIES

 • Create financial models to evaluate potential new development or investment opportunities.   Models include project and portfolio level performance and structured finance. 
 • Create financial models to evaluate property investment exit strategies with operating costs/revenue and income streams. 
 • Support principal executives with financial models and analysis. 
 • Update financial models with actual data to evaluate investments. 
 • Assist with the preparation of multifamily applications for financing 
 • Perform market research to determine/verify a project’s economics and to verify assumptions used in models. 
 • Identify economic/general issues with potential economic impact. 
 • Work with Development Associates to resolve development issues. 
 • Assist with acquisition due diligence. 
 • Assist with physical due diligence (including review of contracts, preparing the budgets, gathering the consultants) of potential acquisitions. 
 • Perform rental and sale rate analysis. 
 • Perform special projects/analysis for the principal executive 
 • Summarize and present findings and recommendations succinctly

 

REQUIREMENTS

 • Must have a Bachelor’s/Master’s degree in Finance, Real Estate or a related field. 
 • Must have high proficiency with computer software, including Microsoft Word, Excel and Outlook. Advanced skills in Microsoft Excel is a must. 
 • Must have outstanding quantitative skills. 
 • 3-5 years of experience in Real Estate Finance 
 • Must be able to work independently, be reliable and organized. 
 • Must be professional, energetic and positive. 
 • Must have superb customer service skills. 
 • Must have excellent verbal and written communication skills.

PROJECT DEVELOPMENT

Assist and Prepare Development Plans including, but not limited to: 

 • Preparation of Project Schedule, 
 • Preparation of Project Proforma, 
 • Preparation of Project Description, 
 • Preparation of Market Analysis, 
 • Preparation of Construction Budgets.
HOW TO APPLY
Please submit a CV and cover letter to patrick.buck@edifice.cz